Graduation 2022

Date: 
Thursday, June 30, 2022

In 2022 the MARS Lab under the supervision of Prof. Schwertfeger graduated eight Bachelor students: Bowen Xu, who is now a graduate student in our lab, as well as Fang Chen, Junrui Wang, Xiao Yu, Yizhou Wang, Ruixiang Cao, Zian He and Zeyu Zheng. Congratulations!